Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat PFRON: Zaświadczenia o braku zaległości lub o wysokości zaległości we wpłatach obowiązkowych na PFRON

Jeżeli chcesz uzyskać zaświadczenie o braku lub o wysokości zaległości we wpłatach obowiązkowych na PFRON złóż wniosek o wydanie takiego dokumentu. Poniżej znajdziesz wzór wniosku, który po wypełnieniu możesz przesłać do Funduszu jako przesyłkę elektroniczną na następujące adresy:

• na skrzynkę ePUAP2: /PFRON/pismadw,

• na skrzynkę mailową: dw_rozliczenia@pfron.org.pl,

• lub bezpośrednio w systemie ePUAP2.

Chcąc złożyć taki wniosek za pośrednictwem systemu ePUAP2, w okienku „szukaj w całym portalu” wpisz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W zakładce Sprawy Ogólne wybierz przycisk Wpłaty obowiązkowe, a następnie Załatw sprawę i wypełnij dostępny formularz. Do uzupełnionego wniosku możesz dołączyć załączniki. Kolejnym krokiem jest podpisanie i przesłanie dokumentu zgodnie z instrukcją ePUAP2.

Pamiętaj aby przesłany wniosek był podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek o niezaleganiu lub stwierdzeniu zaległości we wpłatach na PFRON  (pdf 1.2 MB)

Wniosek musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce, która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne uprawnienia wynikają z umów, osobistych upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw.

Opłać wniosek. Za wydanie wniosku naliczana jest opłata skarbowa wysokości 21,00 zł za egzemplarz. Należy ją wpłacać na rachunek bankowy Urzędu m.st. Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070. Pamiętaj, żeby do wniosku dołączyć dowód uiszczenia tej opłaty. Jeśli jesteś zwolniony z opłaty, podaj podstawę prawną takiego zwolnienia.

Jeżeli występujesz jako pełnomocnik załącz do wniosku pełnomocnictwo opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentacji pracodawcy przed Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r., poz. 974).

Do pełnomocnictwa dołącz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, należy ją wpłacać na rachunek bankowy Urzędu m.st. Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

Jeśli występujesz o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości we wpłatach na PFRON zbywającego (art. 306g Ordynacji podatkowej), dołącz do wniosku zgodę zbywającego na wydanie takiego zaświadczenia.

Jeśli jesteś pracodawcą w rozumieniu przepisów art. 3 Kodeksu pracy zatrudniasz miesięcznie poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie posiadasz numeru w rejestrze PFRON, ponieważ nie jesteś oraz nie byłeś zobowiązany do wpłat na PFRON (zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany do rejestracji w PFRON) , złóż pisemne oświadczenie o stanie zatrudniania pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej.

Jeżeli nie prowadzisz działalności gospodarczej i występujesz jako osoba fizyczna o wydanie zaświadczenia (podaj swój numer PESEL) złóż pisemne oświadczenie czy w okresie nie objętym przedawnieniem zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej:

• byłeś pracodawcą w rozumieniu przepisów art. 3 Kodeksu pracy,

• pełniłeś funkcję członka zarządu w spółkach kapitałowych lub byłeś członkiem organu zarządzającego innej osoby prawnej (wymień jakiej podając jej nazwę , numer NIP, REGON, KRS),

• byłeś wspólnikiem spółek osobowych lub spółki cywilnej (wymień jakiej podając jej nazwę , numer NIP, REGON, KRS),

• nabyłeś spadek i w związku z art. 97 Ordynacji podatkowej przejąłeś przewidziane w przepisach prawa podatkowego, majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy,

• pozostawałeś we wspólnocie majątkowej z osobą zobowiązaną do dokonywania wpłat na PFRON wymienionych w art. 21 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Źródło: PFRON 

 

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.