Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Nowi konsultanci w obsłudze naszych Klientów – Anna Pałecka – Błaszczyk

Szanowni Państwo, Klienci OBPON, Pracodawcy osób z niepełnosprawnością,

w związku z rozwojem usług doradczych świadczonych przez naszą firmę, informujemy o podjęciu współpracy z Panią Anną Pałecką – Błaszczyk, doświadczoną i uznaną ekspertką zajmującą się problematyką zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz związanych z tym tematem uprawnieniami i obowiązkami pracodawców, zarówno w zakładach pracy chronionej, jak również wśród firm z otwartego rynku pracy.

Pani Anna Pałecka – Błaszczyk będzie ściśle współpracować z naszą firmą przede wszystkim w zakresie udzielania odpowiedzi na pytania naszych Klientów w serwisie VADEMECUM WIEDZY  (www.vademecumwiedzy.pl), będzie również pełniła dyżury w Telefonicznej Obsłudze Konsultacyjnej – TOK  (https://obpon.pl/tok), rozwiązując Wasze problemy.

Doświadczenie Pani Anny Pałeckiej – Błaszczyk w zakresie współpracy z Ogólnopolską Bazą Pracodawców Osób Niepełnosprawnych będzie miało swoje odzwierciedlenie także w opracowaniach tematycznych tworzonych dla serwisu informacyjnego  (www.obpon.pl), jak również w doradztwie i reprezentacji prawnej naszych Klientów.

 Telefoniczna Obsługa Konsultacyjna: www.obpon.pl/tok 

Anna Pałecka-Błaszczyk - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną w KPRM oraz aplikację radcowską w OIRP w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa podatkowego, ukończyła również kurs samodzielnego księgowego bilansisty w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs na członka rady nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji, w tym w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 1998-2009. Współpracowała również z organizacjami pracodawców m.in. z Organizacją Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, Krajową Izbą Gospodarczo - Rehabilitacyjną oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Współautorka komentarzy do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, autorka licznych opracowań i publikacji, w tym książki wydawnictwa OBPON „Pomoc publiczna dla pracodawców osób niepełnosprawnych”. Prowadzi szkolenia i doradza pracodawcom od 1999 r. oraz z sukcesami reprezentuje pracodawców i osoby niepełnosprawne w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych.

 

Z poważaniem
Krzysztof Kuncelman – Prezes Zarządu OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.