Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

APEL Organizacji OBPON.ORG: w sprawie urealnienia wartości subsydiów płacowych z PFRON (dofinansowań do wynagrodzeń) stosownie do zmieniających się warunków rynkowych tj. podwyżek płacy minimalnej zaplanowanych na 2024 rok

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w imieniu środowisk pracodawców osób z niepełnosprawnościami, które są mocno zaniepokojone planowanym na kolejny rok znaczącym podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z obecnych 3600 zł na 4242 zł od stycznia oraz 4300 zł od lipca 2024 r.), zaapelowała do Ministra Pawła Wdówika, Sekretarza Stanu Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) celem urealnienia wartości przewidzianych w niej subsydiów płacowych z PFRON stosownie do zmieniających się warunków rynkowych.


"Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org w imieniu środowisk pracodawców osób z niepełnosprawnościami, które są mocno zaniepokojone planowanym na kolejny rok znaczącym podniesieniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (z obecnych 3600 zł na 4242 zł od stycznia oraz 4300 zł od lipca 2024 r.), apeluje o pilne podjęcie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) celem urealnienia wartości przewidzianych w niej subsydiów płacowych z PFRON stosownie do zmieniających się warunków rynkowych.

Dane wynikające z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wg stanu na 4.05.2023 r.) jednoznacznie wskazują tendencję spadkową zatrudniania osób niepełnosprawnych. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w SODiR spadła z 252,4 tys w 2018 r., na 221,3 tys. w 2022 r. Szybko rosnące koszty pracy przy braku wzrostu dotacji publicznych na zatrudnienie osób szczególnie objętych wykluczeniem zawodowym tylko umocni ten trend, gdyż radykalna podwyżka płacy minimalnej w wielu przypadkach wpłynie niekorzystnie na relację produktywności ich pracy do jej ceny. A zatem paradoksalnie, wbrew założeniom reglamentacji poziomu płacy minimalnej, jej wzrost odbije się na najmniej efektywnych pracownikach (często o niskich kompetencjach i kwalifikacjach oraz wydajności odbiegającej od przyjętych norm), których miejsca pracy zostaną zagrożone, jeżeli przedsiębiorca oceni efekty ich pracy poniżej kosztów wynagrodzenia minimalnego.
Jeżeli na powyższe nałożymy dodatkowo inne niekorzystne czynniki makroekonomiczne jak wzrost oprocentowania kredytów, zawirowania na rynku paliw i nośników energii, rosnące koszty surowców, itp. to powinniśmy liczyć się ze znaczącą redukcją zatrudnienia, a w wariancie skrajnym z falą upadłości firm lub przynajmniej zawieszaniem ich działalności.

Biorąc pod uwagę fakt, iż skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia dotkną szczególnie mikroprzedsiębiorstwa oraz sektory, w których dominuje minimalne wynagrodzenie, jak m.in. gastronomia, ochrona, czy sprzątanie, gdzie gro pracowników stanowią osoby z niepełnosprawnościami, konieczna jest waloryzacja kwot dofinansowań, gdyż w przeciwnym wypadku wejdziemy na nieodwracalne tory, które będą nas systematycznie oddalały od osiągniecia jednego z głównych celów „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030”, czyli zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z 26,2 % do 40 %.

Dążąc zatem do ochrony już istniejących miejsc pracy oraz stworzenia warunków do tworzenia nowych, a także celem wprowadzenia większej stabilizacji do otoczenia prawnego, w którym pracodawca musi podejmować decyzje biznesowe, apelujemy o zwiększenie kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON i zmianę sposobu ich określania z kwotowego na procentowy odnoszony do aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zapewni to coroczną waloryzację subsydiów płacowych stosowną do zmieniających się warunków na rynku pracy, co pozwoli pracodawcom na określanie długofalowych, perspektywicznych celów polityki personalnej w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem osób objętych wykluczeniem społecznym.

Liczymy, że ochrona miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami jest dla Państwa tak samo ważna jak dla nas i reprezentowanych przez nas pracodawców i dzięki temu nasze postulaty spotkają się z Państwa poparciem, a w konsekwencji zainicjują podjęcie stosownych działań w celu zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych."

Zarząd OBPON.ORG

Pełna treść apelu>>>

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.