Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 3 z 3607
Znalezionych artykułów: 36066

Telepraca przejdzie do lamusa

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Po zmianie kodeksu pracy odpadnie podstawa prawna do stosowania telepracy. W konsekwencji konieczne będzie ułożenie na nowo zasad współpracy z osobami pracującymi poza biurem.

Organizacja strajku a ochrona danych osobowych

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca

Przy organizacji referendum strajkowego po stronie pracodawców i związków zawodowych występują liczne ograniczenia w zakresie możliwości przetwarzania danych osobowych pracowników i członków związków zawodowych.

Odejście z firmy nie zwalnia z zachowania poufności

Kategorie: Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry, Praca, Unia Europejska

Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa mają zastosowanie także do byłych pracowników.

Granice kontroli pracownika zdalnego

Kategorie: Księgowość, kadry, Praca, Zmiany w prawie

Potrzeby firm w zakresie nadzoru nad osobami pracującymi zdalnie są inne niż w przypadku pracy stacjonarnej. Wprowadzając środki kontrolne należy zwrócić uwagę na wiele zasad, które wynikają nie tylko z projektowanej nowelizacji kodeksu pracy.

Działacz związkowy nie zawsze chroniony przed zwolnieniem

Kategorie: Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry, Praca

Działalność związkowa nie może być pretekstem nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowania przez niego funkcji. A naruszenie prawa w ramach działalności związkowej może stanowić podstawę odpowiedzialności pracowniczej.

Decyzja o świadczeniu rehabilitacyjnym zależy od rokowań

Kategorie: Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry, Praca

Organy orzecznicze ZUS orzekają o zdolności / niezdolności do pracy, rokowaniu odzyskania zdolności do pracy wskutek leczenia i rehabilitacji, oraz o okresie, w jakim to rokowanie jest możliwe.

Biznes może pozbawić prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu etatu

Kategorie: Biznes, Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry, Praca

Już samo posiadanie innego niż stosunek pracy tytułu do ubezpieczenia chorobowego, czym jest m.in. umowa zlecenia lub prowadzenie działalności gospodarczej, spowoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia. Nie ma znaczenia, że z tytułu umowy zlecenia czy prowadzonej...

Inflacja już nie wspiera zysków firm

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry

O ile dotychczas przedsiębiorstwa w pewnym sensie „zarabiały” na galopującej inflacji, o tyle obecnie takie możliwości już się wyczerpały.

[Opracowanie OBPON:] Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 § 1 k.p. a oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie przyznania renty

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Praca

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w oparciu o art. 53 § 1 k.p., w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odmówił pracownikowi przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, w związku z czym pracownik oczekuje na decyzję ZUS w sprawie przyznania renty z tytułu...

Pusta faktura bez korzyści w PIT

Kategorie: Biznes, Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry

Samo nabycie towaru i zapłata za niego nie daje kosztów. Wydatek musi być też odpowiednio udokumentowany.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.