aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Aktualności

Strona 5 z 813

Weszły większe dopłaty za pracownika z niepełnosprawnością

W Dzienniku Ustaw została opublikowana nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy zakładają m.in. znaczny wzrost dofinansowania dla pracodawcy do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Przepisy stosuje się od stycznia 2023.

Vademecum Wiedzy: Dodatek za zastępstwo a wynagrodzenie urlopowe

Pytanie: W kwietniu 2022 r. pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) przyznał pracownikowi z niepełnosprawnością dodatek za zastępstwo, który został wypłacony z wynagrodzeniem za kwiecień. W maju 2022 r. pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym (10 dni). Czy w związku z tym...

Komunikat OBPON.ORG: Zaktualizowany druk wniosku Wn-P-ZF na 2023 i kolejne lata nie został jeszcze opublikowany. Termin na złożenie wniosku za 01.2023 r. upływa w dniu 7.02.2023 r. Przedstawiamy rekomendowane wytyczne dotyczące składania wniosku

W styczniu bieżącego roku informowaliśmy Państwa o prowadzonych w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pracach nad korektą wniosku Wn-P-Z w celu uzupełnienia algorytmów do formatów i podpowiedzi we wniosku oraz usunięcia błędów w komunikatach. Organizacja OBPON.org brała czynny...

Vademecum Wiedzy: ZUS od wynagrodzeń pracowników

Pytanie: Czy ZUS od wynagrodzeń pracowników musi być zapłacony przed złożeniem wniosku WND , aby otrzymać SOD?

(Wynagrodzenie płacone jest do 10 dnia następnego miesiąca , tj za 01/2023 wypłacane w 02/2023, a ZUS płacony w 03/2023, natomiast wniosek WND od wynagrodzeń za 01/2022 składany do PFRON do...

Opracowanie OBPON: Dokumentacja do wniosku o rentę

Pracownik, który jest niezdolny do pracy zazwyczaj w pierwszej kolejności korzystał będzie ze świadczeń krótkoterminowych, czyli takich do których zaliczymy zasiłek chorobowy i świadczenia rehabilitacyjne. Jednak nie zawsze okaże się to wystarczające.

Vademecum Wiedzy: Dofinansowanie do kosztów naprawy samochodu ze środków ZFRON

Pytanie: Pracownik z niepełnosprawnością z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem symbolu niepełnosprawności 05-R (choroby narządu ruchu) złożył pracodawcy wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.