Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Księgowość, kadry

Strona 1465 z 1522

Korzystający wpisze w księdze wydatki na wykup maszyny

Kwoty, które przedsiębiorca zapłacił finansującemu za urządzenie będące niskocennym środkiem trwałym użytkowanym wcześniej na podstawie leasingu operacyjnego, ewidencjonuje się w kolumnie 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatek zapłaci nabywca udziałów

Czy zbycie udziałów polskiej spółki z o. o. wiąże się 
z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych? Odpowiedzi na to pytanie poszukują często jej udziałowcy, podczas gdy zagadnieniem tym powinni być zainteresowani przede wszystkim nabywcy.

Kiedy odliczyć VAT z duplikatu faktury

Gdy dokument sprzedaży uległ zniszczeniu lub zaginął, przedsiębiorca ma prawo wystąpić o jego ponowne wystawienie. Termin rozliczenia wykazanego w nim podatku zależy od tego, kiedy pierwotny egzemplarz został utracony.

Dopłaty do kolonii nie zawsze zwolnione z PIT

Pracownicy, którym firma współfinansuje letni wypoczynek ich dzieci, uzyskują przychód. 
Otrzymaną kwotą nie muszą się dzielić 
z fiskusem, gdy jest ona przeznaczona 
na obóz dla dzieci i młodzieży do lat 18. Jeśli przekazane środki nie pochodzą 
z funduszu świadczeń socjalnych, to zwolnienie...

W harmonogramie dla zastępcy nie ma nic pewnego

Umowa z zastępującym nieobecnego pracownika może się rozwiązać w każdym momencie. Trzeba wtedy odpowiednio rozliczyć jego czas pracy oraz wymiar urlopu. 
W razie nadplanowo wykorzystanego wypoczynku szef nie ma żadnych roszczeń.

Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

Sąd ma prawo badać, jakie były rzeczywiste przyczyny zwolnienia pracownika, 
w szczególności oceniać, czy pod pozorem likwidacji jego stanowiska nie kryła się inna motywacja pracodawcy.

Nie każda zapomoga dla podwładnego wolna od podatku

Wniosek pracownika o finansowe wsparcie z funduszu socjalnego na pokrycie kosztów napraw po burzy lub gradobiciu to czasem za mało, żeby przyznaną pomoc objąć ulgą podatkową. 
Trzeba jeszcze sprawdzić, czy to skutek zdarzenia losowego, czy może wynik niedbalstwa zatrudnionego.

Fiskus zajmie się prawem pracy

Organ podatkowy nie może odmówić wyjaśnienia pojęć z innych dziedzin prawnych, jeśli od prawidłowego zastosowania tych przepisów zależą prawa lub obowiązki podatnika bądź wysokość jego zobowiązania.

Decyzja o terminie wakacji zawsze należy do szefa

Pracownik może zacząć korzystać z urlopu wypoczynkowego dopiero po jego udzieleniu przez pracodawcę. Nie wystarczy więc samo złożenie wniosku. Dotyczy to również dni wybieranych w trybie na żądanie.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.