Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Księgowość, kadry

Strona 1467 z 1570

Cięcia etatów przy fuzji

Przejęciu czy fuzji przedsiębiorstw często towarzyszy redukcja zatrudnienia w celu dostosowania struktury firmy do nowych warunków oraz obniżenia kosztów osobowych. Przeprowadzając taką restrukturyzację, trzeba się kierować określonymi zasadami.  

Po trzech miesiącach oczekiwania konieczna jest korekta

Spółka musi rozliczyć WNT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po dostawie, nawet jeśli unijny dostawca nie wystawił faktury. Uzyskanie tego dokumentu później niż trzy miesiące od wysłania towarów wymaga poprawienia deklaracji.  

Nowe przepisy uporządkują rozliczenia podatkowe

1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy ustaw o podatkach dochodowych, na które przedsiębiorcy czekali od dawna. Podobnie jak ich księgowi. Chodzi o regulacje, które wprowadzają szczegółowe zasady ujmowania korekt przychodów i kosztów w rachunku podatkowym.  

Kasa zapomogowo-pożyczkowa z odrębną ewidencją

Wpisowe, wkłady i pozostałe operacje wynikające ze statutowej działalności samopomocy pracowniczej powinny być ujmowane w księgach rachunkowych prowadzonych wyłącznie na jej potrzeby.  

Faktoringu nie wykazuje się w działalności finansowej

Zasadnicze zadanie faktoringu polega na uregulowaniu należności. Wpływ pieniędzy od instytucji, która przejmuje wierzytelność, jest formą jej spłaty. Dlatego w rachunku przepływów powinno się go ujmować w segmencie operacyjnym.  

Będzie łatwiej rozliczać korekty

Skutki zdarzeń istotnie wpływających na zatwierdzone sprawozdanie ujmuje się w księgach roku, w którym firma pozyskała informacje. Dotyczy to np. korekt przychodów. Od 2016 r. takie zdarzenia nie będą już wymagały poprawiania CIT-8.  

W święto za ladą tylko szef

- Obowiązujący 1 i 11 listopada zakaz pracy w handlu dotyczy pracowników. - W ten dzień klientów może obsługiwać właściciel i zleceniobiorcy. - Inspekcja Pracy ma prawo skontrolować i ukarać za łamanie zakazu po święcie.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.