Interpretacje i orzecznictwo

Strona 1 z 233

Odszkodowanie za wadliwe zwolnienie z pracy nie jest kosztem

Spółka nie rozliczy w rachunku podatkowym świadczeń wypłaconych pracownikowi na podstawie porozumienia lub odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy. Celem tych wydatków nie jest bowiem ani uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie jego źródła....

Korekta możliwa także po upływie przedawnienia

Jeżeli podatnik dostał faktury korygujące od kontrahenta, który po kontroli otrzymał decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego, to powinien mieć prawo je uwzględnić, mimo że termin na złożenie korekty już minął.

Przejście zakładu pracy a klauzula o zakazie konkurencji

Przy przejściu zakładu pracy umowa o zakazie konkurencji może wiązać nowego pracodawcę, gdy podstawą prawną przejścia zakładu pracy są przepisy przewidujące sukcesję praw i obowiązków, w tym art. 494 § 1 k.s.h. dotyczący sukcesji przy połączeniu spółek. Po przejściu zakładu pracy obowiązywanie...

Kosztowna odmowa ponownego zatrudnienia

Pracownik zwolniony z przyczyn ekonomicznych, którego pracodawca nie zatrudnił ponownie, mimo takiego obowiązku, ma prawo do odszkodowania w wysokości ustalonej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Nie zawsze jednak nabywa do niego prawo za cały okres pozostawania bez pracy. Na każdym etapie sporu...

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci

Choroba zawodowa nie musi być wyłączną przyczyną śmierci, aby członkowie rodziny otrzymali po zmarłym odszkodowanie „wskutek choroby zawodowej". Warunkiem jest, aby dana choroba była przyczyną istotną. Dzieje się tak, gdy zgon nie nastąpiłby bez powikłań wywołanych tą chorobą, a pozostałe...

Granice zrozumienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

T.G. prowadził działalność gospodarczą. Z tego tytułu opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dobrowolnie wpłacał też na ubezpieczenie chorobowe, jednak za styczeń i luty nie uiścił należności.

×