Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowania OBPON

Strona 1 z 115

Opracowanie OBPON: Kogo nie można zwolnić z pracy?

Z jednej strony mogą stanowić dla pracodawców kłopot. Z drugiej jednak ich przywilej nie wziął się znikąd. Mowa o grupach pracowników, których nie można zwolnić. Grupach, których mamy całkiem sporo.

Opracowanie OBPON: Rozliczenie wsteczne poniesionej straty

Epidemia koronawirusa każdemu daje się we znaki. Głównie uderza w gospodarkę. W walce z epidemią rząd przygotował tzw. tarczę antykryzysową, która ma zapewnić polskim przedsiębiorcom wsparcie w okresie gospodarczej stagnacji. Do udogodnień, jakie wprowadzone zostały w specustawie należy m.in. wsteczne...

Opracowanie OBPON: Koronawirus a wykonanie umów

W przypadku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz związane z nią szczególne środki administracyjne pojawia się negatywny wpływ na funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Szczególnie dotyczy to umów między przedsiębiorcami. Zaburzenia cyklów dostaw, ograniczenia w...

Opracowanie OBPON: Kwarantanna, a należne świadczenia

Aktualnie ponad 100 tys. osób w naszym kraju objętych jest kwarantanną domową. Według nowych przepisów wszyscy, który wracają z zagranicy obowiązkowo poddawani są kwarantannie przez okres 14 dni. Rodzi się więc pytanie, czy w tym czasie przysługuje im jakieś świadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób...

Opracowanie OBPON: Błędy w specustawie antykryzysowej

Krajowa Izba Doradców Podatkowych wskazuje na nieścisłości w projekcie nowelizacji specustawy antykryzysowej. Mogą one doprowadzić do tego, że część przedsiębiorców nie otrzyma zadeklarowanej im pomocy od rządu. Mowa tu m.in. o warunkach, które trzeba spełnić, aby móc zostać zwolnionym z ZUS na 3...

Opracowanie OBPON: Udana współpraca zdalna w dobie koronawirusa

Praca zdalna nie jest czymś nowym. Są bowiem zawody na tyle elastyczne, że wykonywanie obowiązków służbowych czy to w biurze czy to w zaciszu domowym nie stanowi żadnego problemu. Problem może się pojawić na tych stanowiskach, których specyfika zakłada raczej wykonywanie pracy u swojego pracodawcy....

Opracowanie OBPON: Praca zdalna na podstawie specustawy o koronawirusie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych to pierwszy akt prawny, który reguluje powierzanie pracownikom pracy zdalnej. Przepis ten jest dość oszczędny, dlatego też może...

Opracowanie OBPON: Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę

Obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na piśmie oznacza wymaganie zachowania zwykłej formy pisemnej. Tak więc, wymaganie zachowania podpisu własnoręcznego nie jest dochowane, jeżeli nie jest to znak oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera albo faksu.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.