Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Podsumowanie I półrocza 2022 roku w zmianach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Wiosenna Promocja na dostęp łączony do obpon.pl oraz eSOD

OBPON oferta szkoleń

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Niwelowanie ochrony pracownika przed zwolnieniem

Pracodawca ma pełne prawo, by na prawomocnych zasadach rozwiązać stosunek pracy z osobą zatrudnioną. Istnieją jednak grupy pracowników, które są chronione przed zwolnieniem zarówno w trybie wypowiedzenia, jak i bez wypowiedzenia. Jednak w określonych przypadkach przepisy ochronne przestają obowiązywać....

Opracowanie OBPON: Wpływ renty socjalnej na zarobek w 2022 roku

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Mimo to część z osób, pobierających to świadczenie jest aktywna zawodowo. Czy ten...

Opracowanie OBPON: Czy można zwolnić z pracy osobę z niepełnosprawnością?

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przynosi korzyści pracownikowi, jak i pracodawcy. Zdarza się jednak, że zatrudniający chce zwolnić pracownika mającego orzeczony stopień niepełnosprawności. Czy i jak może to zrobić pracodawca, nie narażając się na zarzut dyskryminacji i czy zwalniany może...

Opracowanie OBPON: Niwelowanie ochrony pracownika przed zwolnieniem

Pracodawca ma pełne prawo, by na prawomocnych zasadach rozwiązać stosunek pracy z osobą zatrudnioną. Istnieją jednak grupy pracowników, które są chronione przed zwolnieniem zarówno w trybie wypowiedzenia, jak i bez wypowiedzenia. Jednak w określonych przypadkach przepisy ochronne przestają obowiązywać....

Opracowanie OBPON: Wpływ renty socjalnej na zarobek w 2022 roku

Renta socjalna to świadczenie wypłacane co miesiąc przez ZUS osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością, posiadającym orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy z tytułu pełnej lub czasowej niezdolności do pracy. Mimo to część z osób, pobierających to świadczenie jest aktywna zawodowo. Czy ten...

Opracowanie OBPON: Czy można zwolnić z pracy osobę z niepełnosprawnością?

Zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością przynosi korzyści pracownikowi, jak i pracodawcy. Zdarza się jednak, że zatrudniający chce zwolnić pracownika mającego orzeczony stopień niepełnosprawności. Czy i jak może to zrobić pracodawca, nie narażając się na zarzut dyskryminacji i czy zwalniany może...

Komunikat BON: Konsultacje wniosku Wn-P-ZFRON

Biuro Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych zaprasza do konsultowania modelu projektowanego wniosku dotyczącego środków, o których mowa w art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn....

Ogłoszenie z dnia 19 kwietnia 2022 r. szóstego otwartego konkursu pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych” na finansowanie badań, ekspertyz i analiz

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza szósty otwarty konkurs pt. „Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B...

WAŻNY Komunikat PFRON Informacja dotycząca wniosku Wn-P-ZF

Informujemy, że 6 kwietnia 2022 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej został opublikowany Wniosek Wn-P-ZF, który dotyczy pomocy ze środków Funduszu na rzecz dysponentów ZFRON i ZFA.

Komuniakt PFRON: Zmiany w SODiR On-Line dla pracodawców

11 kwietnia 2022 r. w SODiR¹ On-Line udostępniliśmy nowe funkcje, które ułatwią Państwu złożenie wniosku Wn-D wraz z załącznikami: INF-D-P i INF-O-PP lub INF-O-PR. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zmian. Mamy nadzieję, że spotkają się one z Państwa przychylnością.

2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia to ważna data w kalendarzu dla osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich. Statystyki wskazują, że w Polsce jest to około 30 tys. osób, w tym 20 tys. dzieci. Wraz z ich rodzinami daje to grupę blisko 100 tys. osób.

Korzystanie z portalu WERBEO jest już teraz możliwe w wersji online i mobilnej, zapewniając użytkownikom dodatkowy komfort.

OBNIŻYMY CAŁKOWICIE Twoje wpłaty na PFRON - www.pfron.obpon.pl

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

VILLA COLLIS - luksus na łonie natury

Wygaśnięcie zobowiązania bez ulgi na złe długi

Zaciągnięcie od dotychczasowego wierzyciela pożyczki w celu zapłaty należności z faktury powoduje uregulowanie zobowiązania i likwidację u dłużnika obowiązku korekty odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

"Należyta staranność" w działalności biznesowej. Co się zmieni?

Najpierw trzeba przygotować przedsiębiorców do wymagań wynikających z należytej staranności - powiedział w czwartek minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda, podczas webinarium „Należyta staranność w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw z perspektywy standardów odpowiedzialnego biznesu"....

KUP: Wydatki na remont środka trwałego

Wydatki na prace o charakterze remontowym stanowią koszty uzyskania przychodów, które dla celów podatkowych podatnik ma prawo ująć na podstawie art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a więc jednorazowo, w dacie ich poniesienia, pomimo rozliczania tych samych kosztów dla celów bilansowych w...

Zmiany Kodeksu pracy: Więcej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych

W odniesieniu do przedstawionych założeń projektu nowelizacji Kodeksu pracy pojawiają się liczne wątpliwości i obawy co do interpretacji proponowanych przepisów. Związane jest to zwłaszcza z obszarem obowiązków informacyjnych pracodawców wobec zatrudnionych. Przedstawiciele pracodawców zgłaszają...

Zmiany Kodeksu pracy: Więcej obowiązków informacyjnych wobec zatrudnionych

W odniesieniu do przedstawionych założeń projektu nowelizacji Kodeksu pracy pojawiają się liczne wątpliwości i obawy co do interpretacji proponowanych przepisów. Związane jest to zwłaszcza z obszarem obowiązków informacyjnych pracodawców wobec zatrudnionych. Przedstawiciele pracodawców zgłaszają...

Duże wsparcie dla placówek rehabilitujących osoby niepełnosprawne

Ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania otrzymało sześć placówek, w których na co dzień prowadzona jest rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami. Pieniądze mogą być przeznaczone na poprawę funkcjonalności budynków, m.in. na przystosowanie pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz na...

Rząd utrudnia powoływanie asystentów niepełnosprawnych - rodziny wykluczone

Stale rośnie zapotrzebowanie na usługi asystentów osób z niepełnosprawnościami. Asystentami nie mogą jednak zostać członkowie ich rodzin. Zasady dotyczące tego, kto może być kandydatem na asystenta osobistego, powinny być wprowadzane wyraźnie w treści programu, a wykładnia nie może prowadzić do...

Opracowanie OBPON: Okres oczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne

Okres, kiedy ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, może okazać się niewystarczający, aby w pełni powrócić do zdrowia. W takiej sytuacji chory pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego. Świadczenie rehabilitacyjne umożliwia uprawnionemu kontynuowanie leczenia lub...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.