Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Aktualności

Strona 782 z 914

NIK o wykorzystaniu środków PFRON

System finansowania potrzeb osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) pomaga identyfikować te potrzeby, lecz ich nie zaspokaja.  

Zmiany w orzecznictwie muszą poczekać

Co najmniej dwa tygodnie sejmowa Podkomisja do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poczeka na opinię Biura Analiz Sejmowych i pisemne stanowisko resortu pracy. Chodzi o projekt nowelizacji, wypracowany przez...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON dotyczące wyliczania wielkości przedsiębiorstwa i wypełniania poz. 39-42 wniosku Wn-D w przypadku firm ze sobą powiązanych ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 12.02.2015 R., ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 06.05.2015 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź na zapytanie dotyczące wyliczania wielkości przedsiębiorstwa i wypełniania poz. 39-42 wniosku Wn-D w przypadku firm ze sobą powiązanych, które wdniu 02.02.2015 r. skierowała do BON i PFRON.   Plik pisma do BON z dnia 02.02.2015 r. do pobrania >>>Plik pisma...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, sprawozdawczości do PFRON i uzyskiwania pomocy publicznej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 05.05.2015 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź na zapytanie dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, sprawozdawczości do PFRON i uzyskiwania pomocy publicznej, które w dniu 22.04.2015 r. skierowała do BON i PFRON.   Plik pisma do BON z dnia 22.04.2015 r. do pobrania >>>Plik pisma do PFRON z dnia...

KONFERENCJA OBPON: Zagrożenia i problemy pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i uzyskujących pomoc publiczną z PFRON w świetle obowiązujących przepisów unijnych i krajowych w latach 2015-2016 - 11.06.2015 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych na merytoryczną konferencję poświęconą omówieniu największych zagrożeń i problemów pracodawców w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych i otrzymywania pomocy publicznej z PFRON w latach 2015-2016....

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MARZEC 2015)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 04.05.2015 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON i PFRON: dotyczące składania sprawozdań finansowych za 2014 r. przez SPZOZ-y i ZAZ-y ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 05.05.2015 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź na zapytanie dotyczące składania sprawozdań finansowych za 2014 r. przez SPZOZ-y i ZAZ-y, które w dniu 21.04.2015 r. skierowała do BON i PFRON.                                                                                                                            ...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.