Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Praca

Strona 314 z 524

Jak pracować z domu i nie zwariować?

 

„W swoim życiu przepracowałem na etacie równe dwa tygodnie. To był początek mojego „życia zawodowego”. Postanowiłem sobie wtedy, że to były pierwsze i ostatnie 14 dni przepracowane w takim trybie.”

W nowym świecie rekrutacji

 

Przetwarzanie danych o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i dotychczasowym zatrudnieniu kandydata 
do pracy zależy obecnie od tego, czy jest to niezbędne do zajmowania oferowanego stanowiska.

Działacz nie zawsze skorzysta z ochrony przed zwolnieniem

 

Działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji. Wykorzystywanie ochrony przysługującej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych w celach służących wyłącznie uniemożliwieniu...

Czas zasilić konto socjalne pierwszą ratą

  Do końca maja pracodawcy obowiązkowo tworzący zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych. Resztę środków trzeba przelać do 30 września, a do końca roku – skorygować odpisy....

Kara porządkowa musi zniknąć z akt po roku

 

Po zatarciu kary porządkowej, z akt osobowych pracownika trzeba natychmiast usunąć całą wydzieloną część dotyczącą tej kary. Inaczej pracodawca naraża się 
nawet na wypłatę odszkodowania.

PPK jako bonus pracowniczy?

 

W czasach, gdy firmy mają kłopot ze znalezieniem pracowników, PPK mogą być sposobem na ich przyciągnięcie 
i zatrzymanie – twierdzą eksperci.

Pracodawca legalnie sprawdzi liczbę związkowców

 

Od stycznia br. pracodawcy zyskali możliwość zakwestionowania i sprawdzenia na drodze sądowej otrzymanej od związku zawodowego informacji o liczbie członków (wcześniej tzw. informacji kwartalnej, a obecnie półrocznej). Pracodawca lub inny związek zawodowy, który ma wątpliwości co do liczby członków...

Jak nie demotywować wynagradzając za efekty?

 

Najprościej mówiąc: wynagrodzenie za indywidualne efekty to system wynagradzania, w którym całość lub część wynagrodzenia uzależniona jest od poziomu wykonania pracy przez pracownika (por. Bryson, Pendleton, Whitfield, 2009). Dlaczego taki system wynagradzania może zachęcać pracowników...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.