Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Księgowość, kadry

Strona 1468 z 1570

Urlop udzielony awansem na ryzyko pracodawcy

Szef, który pozwoli pracownikowi skorzystać z przyszłorocznej puli wypoczynku, nie ma prawa sam skorygować wymiaru wolnego. Podwładny może żądać udzielenia wolnego lub wypłaty ekwiwalentu.  

Tylko tydzień niepewności po wręczeniu wypowiedzenia

Pracownik nie może się odwołać od wymówienia po siedmiu dniach od jego doręczenia, nawet gdy nie dostał go na piśmie. Jeśli nie zdąży, nie będzie mógł powołać się na bezprawność rozstania jako podstawę roszczeń z kodeksu cywilnego.  

Decyzja o dyscyplinarce poczeka dłużej niż miesiąc

Miesiąc, po upływie którego szef nie może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, rozpoczyna swój bieg od dnia uzyskania przez pracodawcę albo osobę zarządzającą zakładem w jego imieniu wiadomości o zachowaniu uzasadniającym zastosowanie takiego trybu rozwiązania umowy.  

Czasem podwładny unika poprawek w świadectwie

Nie ma sankcji, które zmuszą opornego pracownika do zwrócenia firmie świadectwa, aby zamieścić w nim informację, że to on inicjował rozstanie i sąd przyznał za to pracodawcy odszkodowanie.  

Przekształcający się przedsiębiorca może pytać ministra

NSA potwierdził, że osoba fizyczna mająca zamiar zmienić formę prowadzonej działalności gospodarczej może skutecznie wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej dla mającej powstać jednoosobowej spółki kapitałowej.  

Późna korekta będzie bardziej kosztowna

Od 1 stycznia 2016 r. odsetki od zaległości podatkowych będą bardziej zróżnicowane niż dziś. Ich stawka może wynieść, zależnie od sytuacji, od 4 do 12 proc. w stosunku rocznym.  

Od przyszłego roku PIT i VAT w jednym urzędzie

Od przyszłego roku zmieni się właściwość organów w zakresie podatku od towarów i usług. W przypadku osób fizycznych będzie ona ustalana według ich miejsca zamieszkania albo adresu siedziby.  

Likwidacja korekty kosztów już od stycznia 2016 r.

Od nowego roku zniknie uciążliwy obowiązek pomniejszania firmowych kosztów w przypadku nieuregulowania należności za fakturę. Przedsiębiorcy mogą już zatem bez strachu przed fiskusem ustalać długie terminy płatności.  

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.