Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Księgowość, kadry

Strona 805 z 895

Znowu wpadka ustawodawcy

Nie wiadomo, czy zatrudniając pracownika po wejściu w życie nowelizacji kodeksu na mocy umowy na czas określony, do okresu pracy, od którego zależy długość wypowiedzenia, wliczać się będzie zatrudnienie u tego pracodawcy przypadające przed 22 lutego 2016 r.  

Zlecenie trzeba dobrze spisać i opłacić

O charakterze umowy, która łączy strony, nie świadczy jej nazwa, lecz sposób wykonywania. Podpisując zlecenie, warto też odpowiednio ustalić zasady wynagradzania wykonawcy, żeby za dużo nie płacić, jeśli nie będzie efektów.  

Zewnętrzne warunki niebezpieczne dla załogi

Awaria maszyny czy spięcie 
w gniazdku elektrycznym 
to okoliczności, w których pracownik może odstąpić 
od wykonywania pracy, jeśli wynika z tego bezpośrednie zagrożenie dla niego 
lub innych osób.  

Tysiące kontraktów ze składkami

Od przyszłego roku płatnik będzie musiał płacić ZUS od każdego zlecenia. Samo oświadczenie ubezpieczonego już 
nie wystarczy, aby zwolnić się z tych danin. Od obciążeń uwolni się tylko ten wykonawca, który udowodni, że nie są one obowiązkowe.  

Nadgorliwość nie popłaca

Jeśli pracownik zdaje sobie sprawę 
z zagrożenia, a mimo to nie przerwie pracy i dojdzie do nieszczęścia, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje, z dyscyplinarnym zwolnieniem włącznie.  

Gdy praca niesie zagrożenie, lepiej się z nią wstrzymać

Jeśli niewłaściwe warunki BHP stanowią bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, może on odstąpić od obowiązków. Zatrudniony przy pracy wymagającej dobrego stanu psychofizycznego może też od niej odejść, 
gdy jest w złej kondycji. W obu przypadkach nie musi pytać o zgodę...

Czasem pracownik to tykająca bomba

Niektóre zawody wymagają szczególnej dyspozycji fizycznej i psychicznej. Gdy podwładny wykonujący taką pracę jest w gorszej kondycji i przewiduje, że jeśli się jej podejmie, zagrażać będzie sobie 
i innym, może zawiesić aktywność.  

Ulgę ujmuje się w przychodach

 Firma może odliczyć część kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej 
w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęła rejestrację sprzedaży. W księgach powinna wykazać ją w segmencie pozostałej działalności operacyjnej.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.