Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Ulgi na PFRON

Strona 1 z 35

Interwencja OBPON.org: Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat (art. 21 ustawy o rehabilitacji).

W dniu 9 stycznia 2024 r. Organizacja OBPON.org zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość wystąpienia z interwencją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą konieczności zmiany nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o...

Opracowanie OBPON: Epilepsja - udzielanie ulg we wpłatach na PFRON

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej (ZPChr) zatrudnił pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z orzeczenia dostarczonego pracodawcy wynika, że przyczyną niepełnosprawności pracownika jest epilepsja (06-E). Pracodawca doszedł do wniosku, że w związku z zatrudnieniem tego...

Opracowanie OBPON: Kontrola PFRON dotycząca wystawiania ulg we wpłatach

Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może przeprowadzać kontrolę: 1) u sprzedającego, czyli pracodawcy uprawnionego do wystawiania ulgi, a także 2) u nabywcy, czyli pracodawcy korzystającego z obniżenia wpłat na PFRON, w zakresie prawidłowości realizacji przepisu...

Opracowanie Ekspertów OBPON: Ocena terminowości zapłaty za usługę w kontekście ulg we wpłatach na PFRON – ważne wyjaśnienia PFRON dotyczące korekt faktur i okresu granicznego na ich dokonanie

Jednym z warunków obniżenia wpłaty na PFRON jest uregulowanie należności za zakup produkcji lub usługi w terminie określonym na fakturze. Stanowi o tym przepis . 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z...

Opracowanie OBPON: Czy obowiązek wpłaty na PFRON powstaje wyłącznie w przypadku nieterminowego wystawienia informacji INF-U, czy również w przypadku niewystawienia informacji INF-U?

Z tytułu niewłaściwego wykonania obowiązków przez sprzedającego, który udziela ulg we wpłatach na PFRON, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U z 2023 r., poz. 100 ze zm) przewiduje określone wpłaty na Fundusz....

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.