Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZFRON

Strona 11 z 14

OPRACOWANIE OBPON: Nieodpłatne korzystanie przez pracowników z samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. w zakładach pracy chronionej - ujęcie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS oraz ewidencja księgowa - Anetta Lewandowska

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia opracowanie przygotowane przez Panią Anettę Lewandowską - Konsultanta i Doradcę w OBPON.PL, pt.: "Nieodpłatne korzystanie przez pracowników z samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. w zakładach pracy chronionej –...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące przekładania orzeczeń o niepełnosprawności wydanych do celów uzyskania karty parkingowej, wykazywania efektu zachęty metodą jakościową oraz przekazywania zwolnienia z PIT-4- na zfron ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 25.11.2014 R.

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia odpowiedź na zapytanie dotyczące przekładania orzeczeń o niepełnosprawności wydanych do celów uzyskania karty parkingowej, wykazywania efektu zachęty metodą jakościową oraz przekazywania zwolnienia z PIT-4- na...

Komunikat OBPON.ORG: Wykaz prac legislacyjnych MPiPS w tym BON na koniec 2014 r. i w 2015 r., który zawierz m.in. projekt zmiany rozporządzenia dot. ozusowania pomocy indywidualnej wypłacanej pracownikom niepełnosprawnym z ZFRON po utracie statusu ZPCHR

Zarząd OBPON.ORG informuje pracodawców, którzy utracili status zpchr, iż najprawdopodobniej w marcu 2015 roku MPiPS (BON) planuje zmienić obecne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej tj. rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące oddania do użytku obiektu rehabilitacyjno-wypoczynkowego zbudowanego z zfron do działalności komercyjnej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 28.10.2014 R.

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG przedstawia odpowiedź BON na zapytanie dotyczące oddania do użytku obiektu rehabilitacyjno-wypoczynkowego zbudowanego z zfron do działalności komercyjnej, które w dniu 16.06.2014 r. skierowała do BON      Plik pisma do BON z...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Spóźnialscy otrzymają zaświadczenie o pomocy de minimis - NSA opowiedział się za niekonstytucyjnością 30-dniowego terminu na poinformowanie organu o dokonaniu wydatku z ZFRON

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org informuje iż 18.06.2014 r. zapadł pierwszy wyrok wskazujący, iż zawarcie w § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.